Kylätoiminnan kehittäminen

Kyläyhdistyksen perustaminen


kylätoiminnan kehittämisen ensimmäinen askel

Lappilaiset Kylät ry haluaa osaltaan olla mukana kehittämässä määrätietoista kylätoimintaa. Yhteinen tavoitteemme Suomen kylät ry:n kanssa on saada kaikki kylätoimikunnat rekisteröityneiksi yhdistyksiksi. Nykyaikainen tavoitteellinen ja päämäärätietoinen kylätoiminta edellyttää oikeustoimikelpoisuutta. Lisäksi uskottavuus valtakunnallisena toimijana edellyttää näkyvyyttä. Kyläasiamieheltämme saat konkreettista apua kylätoiminnan kehittämiseen.

Yhdistyksen rekisteröinti

Yhdistyksen perustamisen yhteydessä rekisteröinti on suotavaa, sillä se tekee yhdistyksestä oikeustoimikelpoisen, eli jäsenet vapautetaan henkilökohtaisesta vastuusta koskien yhdistyksen velvoitteita. Rekisteröinti ei rajoita tai kangista toimintaa.

Rekisteröity yhdistys pystyy solmimaan sopimuksia sekä tarjoamaan palveluita kunnalle, yhteisöille ja yrityksille. Myös vaikuttamismahdollisuudet laajenevat. Ennen kaikkea, rekisteröityminen mahdollistaa kehittämishankkeiden toteuttamisen: hankerahoitusta myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.

Yhdistyksen rekisteröinnin hyödyt:

  • Uskottavuuden lisääminen
  • Sopimusten solmiminen (esim. työntekijä)
  • Omaisuuden omistaminen
  • Anomusten tai hakemusten laatiminen (esim. hankeraha)
  • Palveluiden tarjoaminen kunnalle, yhteisöille ja yrityksille
  • Laajemmat vaikuttamismahdollisuudet
  • Kehittämishankkeiden mahdollistaminen

Yhdistyksen rekisteröinti onnistuu omatoimisesti PRH:n sähköisessä asiointipalvelussa. Mikäli tarvitset apua yhdistyksen rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Lappilaiset Kylät ry:n asiantuntijoihin. Saatavilla on myös rekisteröintiin tarvittavia materiaaleja sekä sähköisessä muodossa että paperisena versiona.

Yhdistyslain muutos 2023

12 § (3.2.2023/135)

Jäseneksi liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Säännöissä voidaan myös määrätä, että hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. 

Jäsenrekisteri/jäsenluettelo

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Yhdistyslaki 11§ (finlex.fi). Jäsenyys vaatii jäseneksi liittymistahdon, sekä jäseneksi hyväksymisen. Hallitus on siis vastuussa jäsenluettelon ajantasaisuudesta. Jäsenluettelossa pitää olla jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyslaki muutos:

13 § (3.2.2023/135) Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi päättää, että ilmoituksen voi tehdä myös muuten todisteellisesti ja että myös muu hallituksen nimeämä voi ottaa vastaan ilmoituksen, jollei säännöissä määrätä toisin. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Kylätoiminnan vaikuttavuus

Kylätoiminnan vaikuttavuutta voidaan seurata yhdistyksen rekisteröinnin ja jäsenmäärän lisäksi tehdyillä työtunneilla. Kylätoiminnassa toteutuneet talkootyöt ja vapaaehtoistyöt on tarpeellista kirjata ylös. Lataa talkootyölomake sivun alareunasta, jonka avulla pysytte perillä yhdistyksenne työtunneista. 

Talkootunnit tulee ilmoittaa myös Suomen Kylät ry:n valtionapu indikaattoriin, jonka vuoksi on tärkeää saada kaikkien kylien tunnit ylös.

Talkootunneiksi lasketaan kaikki työ, mitä kylätoiminnan hyväksi tehdään. Myös hankkeille tehdyt työt lasketaan mukaan. Talkootuntien lisäksi Suomen Kylät ry kysyy kyläyhdistysten jäsenten lukumäärää ja kylätoiminnassa työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrää.

Kyläasiamies lähettää kyselyn talkootyötunneista kylille aina tammikuun aikana sähköpostitse.